Mediacje

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.
Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe stałych mediatorów oraz mediatorów z list prowadzonych przez ośrodki mediacyjne znajdują się na stronach internetowych sądów okręgowych.
Jak wpisać się na listę stałych mediatorów?

Z dniem 30 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów.

Regulacja dotycząca kwalifikacji stałych mediatorów została wprowadzona ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która weszła w życie z początkiem roku.

Tak jak do tej pory mediatorem w sprawach cywilnych może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, za wyjątkiem sędziego, który nie jest w stanie spoczynku.

Odrębną kategorię mediatorów stanowią stali mediatorzy. Na listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych będzie mógł zostać wpisany mediator spełniający powyższe warunki a ponadto: nie karany za przestępstwo umyślne, co najmniej 26- letni, znający język polski oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.

więcej… https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Zapraszamy na stronę www.mediacja.gov.pl

Mediator w Częstochowie:

Mediator sądowy mgr Jolanta Chlebowska
Al. N.M.P. 37 lok. 3
42-200 Częstochowa

tel. kom.: 0 502 506 812

podstawy prawne mediacji

Mediator sądowy w Częstochowie – Mariola Pawłowska-Rak

Mediator sądowy Mariola Pawłowska-Rak
Częstochowa, ul. Kopernika 11 lok. 11 a

Tel kom.: 512-439-009

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30 – 16:00.

Dyżur mediatora:

każdy poniedziałek od 16.00 do 17.00.

 

Telefony alarmowe, interwencyjne oraz informacyjne

a)   Telefon 997, 112
b)   Niebieska Linia – 801-12-00-02
c)   Wyszukiwarka lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjch dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
d)   Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116-111
e)   Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – 22 668-70-00
f)    Kryzysowy Telefon zaufania – 116-23

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/materialy-informacyjne/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/

 

No comments.